نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۷۹۲ مورد.
عباس

عباس احمدی عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
کشاورزی
عباس احمدی عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
۳۳۳۹۲۰۱۹ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/a-ahmadi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
حسین

حسین احمدی سفیدان

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
حسین احمدی سفیدان
دانشیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ho-ahmadi/fa

Google Scholar ORCID

جعفر احمدی شالی

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
جعفر احمدی شالی
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/j-ahmadishali/fa

داوود احمدیان

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
داوود احمدیان
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/d-ahmadian/fa

وحید احمدیان

استادیار
اقتصاد و مدیریت
وحید احمدیان
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/v-ahmadian/fa

توحید اخلاقی

دانشیار
مهندسی عمران
توحید اخلاقی
دانشیار -
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/takhlaghi/fa

فرزانه

فرزانه ادبی باویل علیایی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
مهندسی مکانیک
فرزانه ادبی باویل علیایی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکتری
۰۴۱-۳۳۳۹۲۴۶۵ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/f-adabi/fa

Google Scholar ORCID

یوسف ادیب

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
یوسف ادیب
استاد -
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/adib/fa

مهدی ارزنلو

استاد
کشاورزی

هادی ارونقی

دانشیار
کشاورزی
هادی ارونقی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۷۹۳ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/arvanaghi/fa

الله شکر

الله شکر اسدالهی عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
الله شکر اسدالهی عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
۳۳۳۹۲۱۸۱ ۰۴۱ ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/asadollahi/fa

رضا

رضا اسدپور عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
دامپزشکی
رضا اسدپور عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳ دامپزشکی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/r-asadpour/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE
محمد

محمد اسدپور

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر
محمد اسدپور
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-asadpour/fa

Google Scholar

اسماعیل اسدی

استادیار
کشاورزی
اسماعیل اسدی
استادیار دکتری
- کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/es-asadi/fa