عباس احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی خاکشناسیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۸خاکشناسی- فیزیک حفاظت خاکدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

عضو کارگروه آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

مدیریت خاک در کشاورزی پایدار

مدیریت پایدار خاک

شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی

فرسایش و حفاظت خاک

حفاظت خاک پیشرفته

مدیریت آبخیزها

آبخیزداری

خاکشناسی عمومی

هیدرولوژی

فرسایش بادی

 

 

سوابق پژوهشی

عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

عضو انجمن علوم خاک ایران

عضو انجمن علمی آبخیزداری