الله شکر اسدالهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مترجمی زبان فرانسهعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۹۹۶ادبیات فرانسه-تحلیل کلامدانشگاه استاندال-گرونوبل ۳
فوق دكتری۲۰۰۴ادبیات فرانسهسوربن

سوابق اجرایی

یف نام موسسه عنوان شغل محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دانشگاه تبریز معاون دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1378 1380
2 دانشگاه تبریز رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1380 1383
3 دانشگاه تبریز مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1385 1387
4 دانشگاه تبریز معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه تبریز 1387 1389
5 دانشگاه تبریز مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1385 1386
6 دانشگاه تبریز سردبیر نشریه زبانهای خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1386 1387
7 دانشگاه تبریز سردبیر نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387 تا کنون
8 دانشگاه تبریز مدیز گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ی ادبیات و زبانهای خارجی 1391 1395
9 دانشگاه تبریز عضو هیات ممیزه دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1396 1400
10 دانشگاه تبریز رئیس کمیسیون گروه ادبیات، علوم اجتماعی، علوم ورزشی و معارف اسلامی هیات ممیزه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1398 1400
11 دانشگاه تبریز نماینده ریاست دانشگاه در کمیته ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392 1400
12 دانشگاه محقق اردبیلی نماینده وزیر علوم در هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1397 1401

13

دانشگاه علم و فن آوری شمس

نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه علم و فن آوری شمس

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

1399

1400

14 دانشگاه علامه طباطبایی سردبیر مجله زبان پژوهی فرانسه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1398 1403