محمد اسدپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی برق-الکترونیکدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق-مخابراتدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی برق-مخابراتدانشگاه تبریز