رضا اسدپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶مامایی و بیماریهای تولید مثلارومیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

معاون آموزشی  دانشکده دامپزشکی

رئیس دانشکده دامپزشکی

 مدیریت منایع  انسانی و پشتیبانی دانشگاه

مدیریت امور دانشجویی  دانشگاه

عضو کمیته  جذب گروه علوم  درمانگاهی

نماینده هیات ممیزه  دانشکده دامپزشکی   از  سال 1399

پژوهشگر برتر دانشکده در  سال 1392

  مامایی  دامپزشکی

بیماریهای  تولید مثل  دام

  فناوری تولید  جنین

 انتقال  رویان

ورم پستان

 اندرولوژی  یا  فناوری منی

 کشت  سلول

تلیقیح  مصنوعی

سونوگرافی دستگاه تولید مثل

 مامایی  و بیماریهای  تولید مثل دام

 تلقیح مصنوعی

 انتقال  رویان

  فناوری تولید جنین

 کشت  سلول

فناوری منی

 

سوابق پژوهشی

 عضویت درهیات تحریریه مجله علوم پزشکی ارومیه

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه   10 تا 12  درس مامایی  دامپزشکی  دکتری عمومی

 دوشنبه 10 تا 12 درس بیماریهای تولید مثل گوشتخوران

 سه شنبه  14 تا 18  عملیات مامایی

 چهارشنبه 14 تا 18  عملیات  مامایی

  شنبه تا چهارشنبه  8 تا 14 درس کارورزی