سهراب احمدی کندجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵فیزیک، ماده چگالتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷فیزیک، اتمی و مولکولیتبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۶فیزیک، فوتونیکآنژه