نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۷۹۲ مورد.
امیر

امیر امین زاده قوی فکر

استادیار
فنی و مهندسی مرند
امیر امین زاده قوی فکر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی مرند

https://faculty.tabrizu.ac.ir/aa-ghavifekr/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

محمدحسین امین فر

استاد
مهندسی عمران

محمد امین فرد

دانشیار
الهیات و علوم اسلامی
محمد امین فرد
دانشیار -
- الهیات و علوم اسلامی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-aminfard/fa

علی اکبر

علی اکبر انصارین

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
علی اکبر انصارین
استاد دکتری
۰۴۱۳۳۳۹۲۲۰۰ ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ansarin/fa

Google Scholar Scopus ORCID

فاطمه اورجی

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
فاطمه اورجی
دانشیار -
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/forouji/fa

شاهین اوستان

استاد
کشاورزی
شاهین اوستان
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۵۶ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/oustan/fa

Scopus ORCID

علی ایاسه

استادیار
کشاورزی
علی ایاسه
استادیار -
- کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ayaseh/fa

صفر

صفر ایراندوست پاکچین

دانشیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
صفر ایراندوست پاکچین
دانشیار دکترای تخصصی
+۹۸۴۱۳۳۳۹۲۹۱۷ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-irandoust/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

حبیب ایزدخواه

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
حبیب ایزدخواه
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/izadkhah/fa

رجب

رجب ایزدی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
حقوق و علوم اجتماعی
رجب ایزدی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/r-izadi/fa

اصغر

اصغر ایزدی جیران

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
اصغر ایزدی جیران
دانشیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم اجتماعی

https://www.instagram.com/asghar.izadi.jeiran/

Google Scholar ORCID

علی ایمان زاده

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی
علی ایمان زاده
دانشیار -
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/aliimanzadeh/fa