علی اکبر انصارین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹دبیری زبان انگلیسیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبانشناسیAligarh
دکتری۱۳۷۹آموزش زبان انگلیسیPanjab