روح اله امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زراعتتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲علف های هرزتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷اکولوژی گیاهان زراعیتهران