شاهین اوستان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹خاکشناسیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۳خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاکتهران
دکتری۱۳۸۳خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

1-معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

2-مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

1-عضو هیئت تحریریه فصلنامه آب و خاک

2-عضو هیئت تحریریه فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی

3-عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات آب و خاک ایران

4-عضو هیئت تحریریه فصلنامه تحقیقات کاربردی خاک