فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۶ مورد.

حسین آقاجانی

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسین آقاجانی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-aghajani/fa

میرمحمد

میرمحمد اتفاق

دانشیار
مهندسی مکانیک

میربیوک احقاقی بناب

دانشیار
مهندسی مکانیک
فرزانه

فرزانه ادبی باویل علیایی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
مهندسی مکانیک
فرزانه ادبی باویل علیایی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکتری
۰۴۱-۳۳۳۹۲۴۶۵ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/f-adabi/fa

Google Scholar ORCID

حامد اصغرزاده

دانشیار
مهندسی مکانیک
حامد اصغرزاده
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/asgharzadeh/fa

اکبر اللهوردی زاده

استادیار
مهندسی مکانیک

سیما باهری اسلامی

دانشیار
مهندسی مکانیک
سیما باهری اسلامی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/baheri/fa

حسن

حسن بیگلری

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسن بیگلری
دانشیار -
۰۴۱-۳۳۳۹۳۰۶۱ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/hbiglari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
توحید

توحید پاشایی گلمرز عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
مهندسی مکانیک
توحید پاشایی گلمرز عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱-۳۳۳۹۳۰۴۱ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/tuhid-pashaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science

وحید پویافر

استادیار
مهندسی مکانیک
وحید پویافر
استادیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/pouyafar/fa

ابوالفضل توتونچی

استادیار
مهندسی مکانیک

محرم جعفری

دانشیار
مهندسی مکانیک
محرم جعفری
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mjafari/fa

کمال جهانی

دانشیار
مهندسی مکانیک
کمال جهانی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ka-jahani/fa

محمدعلی حامد

استادیار
مهندسی مکانیک
محمدعلی حامد
استادیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ma-hamed/fa

رضا حسن نژاد قدیم

دانشیار
مهندسی مکانیک

شاهین خامنه اصل

استادیار
مهندسی مکانیک
شاهین خامنه اصل
استادیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/khameneh/fa

شهاب خامنه اصل

دانشیار
مهندسی مکانیک
شهاب خامنه اصل
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/sh-kh-asl/fa