نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۷۹۲ مورد.

رضا افروزیان

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
رضا افروزیان
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/afrouzian/fa

ابراهیم اقبالی

دانشیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
ابراهیم اقبالی
دانشیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/eghbaly/fa

محمدتقی

محمدتقی اقدسی

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
محمدتقی اقدسی
استاد دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mt-aghdasi/fa

سیدهادی

سیدهادی اقدسی علمداری عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر
سیدهادی اقدسی علمداری عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/aghdasi/fa

Google Scholar ORCID

حسن اقدسی نیا

دانشیار
مهندسی شیمی و نفت
حسن اقدسی نیا
دانشیار -
- مهندسی شیمی و نفت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/aghdasinia/fa

حمید

حمید اکبری عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
دامپزشکی
حمید اکبری عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۶۸۷۴۳ دامپزشکی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-akbari/fa

Google Scholar Scopus ORCID

قاسم اکبری

دانشیار
دامپزشکی

میرجلیل اکرمی

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
میرجلیل اکرمی
استاد -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-akrami/fa

محمدرضا اکرمی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
محمدرضا اکرمی
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mr-akrami/fa

اکبر اللهوردی زاده

استادیار
مهندسی مکانیک

رضا الهامی

استادیار
الهیات و علوم اسلامی
رضا الهامی
استادیار -
- الهیات و علوم اسلامی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/r-elhami/fa

حسین امامعلی پور

دانشیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
حسین امامعلی پور
دانشیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-emamali/fa

حسن

حسن امامی عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
فنی و مهندسی مرند
حسن امامی عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی مرند

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-emami/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی پژوهان
محمد
محمد امجدی
استاد دکترای تخصصی
۳۳۳۹۳۱۰۹ شیمی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/amjadi/fa

Google Scholar Scopus

مسعود امید

دانشیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مسعود امید
دانشیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-omid/fa

رامین

رامین امیرساسان عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
رامین امیرساسان عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۳۲۵۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/amirsasan/fa

ORCID