حسن امامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی نقشه برداریدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی نقشه برداری- فتوگرامتری و سنجش از دورصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی نقشه برداری- فتوگرامتری و سنجش از دوردانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

 • معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹
 • عضو کمیته آموزش مجازی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹
 • استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۷
 • مدیر گروه عمران و نقشه برداری - دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶
 • مدیر گروه عمران و نقشه برداری - دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸
 • عضو کمیته فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸
 • عضو کمیته فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۷
 • عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۴- تاکنون
 • دبیر کارگروه بررسی علمی اساتید - دانشکده فنی و مهندسی مرند سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹  

 

 • برگزیده پژوهشگر جوان دانشگاه تبریز- در هفته پژوهش ۱۳۸۶
 • برگزیده پژوهشگر  اول دانشکده - در هفته پژوهش ۱۴۰۰
 • انتخاب مدرس نمونه آموزشی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۹
 • انتخاب مدرس نمونه آموزشی دانشکده در سال ۱۳۹۶
 • انتخاب مدرس نمونه آموزشی دانشکده در سال ۱۳۹۲
 • فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه تبریز ۱۳۷۸
 •  فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی ۱۳۸۱

 

 • مبانی سنجش از دور،
 • سنجش از دور کاربردی، (در کشاورزی- جنگل داری- محیط زیست- زمین شناسی)
 • فیزیک سنجش از دور،
 • نرم افزارهای سنجش از دور،
 • پردازش تصاویر رقومی،
 • مدل رقومی زمین ،
 • فتوگرامتری ۱ تا ۴ ،
 • نقشه برداری و نرم افزارهای نقشه برداری،
 • ژئودزی ماهواره ای،
 • راهسازی،
 • کارتوگرافی
 •  هیدروگرافی
 • دبیر علمی کنفرانس کنفرانس ملی فناوریها و کاربردهای نوین ژئوماتیک 
 • عضو کمیته اجرایی  و علمی کنفرانس بین المللی " کاربردهای نوین ژئوماتیک
 • برگزاری نمایشگاه ایده های فناورانه و طرح های استارتاپی در جشنواره بین المللی Rinotex-۲۰۱۹  ربع رشیدی
 • مشارکت در ایجاد موزه دانشکده فنی و مهندسی مرند
 • معاونت آموزشی دانشکده،
 • استاد مشاور دانشجویان استعداد های درخشان
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده،
 • عضو شورای آموزشی دانشکده،
 • عضو شورای اجرایی گروه
   

 • مبانی سنجش از دور،
 • سنجش از دور کاربردی، (در کشاورزی- جنگل داری- محیط زیست- زمین شناسی)
 • فیزیک سنجش از دور،
 • نرم افزارهای سنجش از دور،
 • پردازش تصاویر رقومی،
 • مدل رقومی زمین ،
 • فتوگرامتری ۱ تا ۴ ،
 • نقشه برداری و نرم افزارهای نقشه برداری،
 • ژئودزی ماهواره ای،
 • راهسازی،
 • کارتوگرافی
 •  هیدروگرافی

سوابق پژوهشی

 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد فضاهای ترکیبی از شاخص ها جهت پایش جنگل ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور"  
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد سنجش از دور و GIS در مکانیابی مطلوب نیروگاههای انرژی های خورشیدی و زمین گرمایی"  
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد داده های سنجش از دور و GIS در مطالعات  مکانیابی بهینه آب های زیرزمینی"
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری"
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "روش تدوین و نگارش گزارش فنی دروس مهندسی"
 • برگزاری سخنرانی با موضوع " آشنایی با ضوابط و مزایای پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی"
 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع" آموزش مقاله نویسی"
 • دبیر علمی " کنفرانس ملی فناوریها و کاربردهای نوین ژئوماتیک"
 • عضو کمیته اجرایی  و علمی کنفرانس بین المللی " کاربردهای نوین ژئوماتیک "
 • عضو کمیته اجرایی  و علمی کنفرانس بین المللی جبر جابجایی و تعاملات آن با هندسه جبری
 • عضو انجمن سنجش از دور و GIS ایران 
 • داور علمی در نشریه های:

Water Resources Management (An International Journal - Published for the European Water Resources Association (EWRA), https://www.springer.com/journal/۱۱۲۶۹).

Environmental Science and Pollution Research (ESPR), (https://www.springer.com/journal/۱۱۳۵۶)

 • داور نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی­ خواجه نصیرالدین طوسی.
 • داور نشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • داور نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.
 • داور نشریه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دانشگاه تبریز.
 • داور نشریه علوم و فنون نقشه برداری- انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران.
 • داور نشریه فصلنامه­ جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان