نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۹۳ مورد.

استادیار

پرویز آژیده

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
پرویز آژیده
استاد -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ajideh/fa

محسن آسیب پور

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
محسن آسیب پور
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/assibpour/fa

حسین آقاجانی

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسین آقاجانی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-aghajani/fa

حبیب

حبیب آقاجانی عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
اقتصاد و مدیریت
حبیب آقاجانی عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۳۵۹۵ اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ha-aghajani/fa

محسن آقایاری هیر

استادیار
برنامه ریزی و علوم محیطی
محسن آقایاری هیر
استادیار دکترای تخصصی
- برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/aghayari/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
توکل

توکل آقایاری هیر

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
توکل آقایاری هیر
دانشیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/t-aghayari/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

علی ابراهیم پور اسنجان

استادیار
فنی و مهندسی میانه
علی ابراهیم پور اسنجان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی میانه

https://faculty.tabrizu.ac.ir/a-ebrahimpoor/fa

Google Scholar

عادل ابراهیم پور اسنجان

استادیار
حقوق و علوم اجتماعی
عادل ابراهیم پور اسنجان
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/ebrahimpooradel/fa

ORCID

مرضیه ابراهیمی

دانشیار
کشاورزی
میرمحمد

میرمحمد اتفاق

دانشیار
مهندسی مکانیک

ایرج احدزاده

استادیار
شیمی

میربیوک احقاقی بناب

دانشیار
مهندسی مکانیک
مجید

مجید احمدلوی داراب

دانشیار
مهندسی شیمی و نفت
مجید احمدلوی داراب
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی و نفت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mahmadlouydarab/fa

Google Scholar ORCID

حمید احمدی

دانشیار
مهندسی عمران
حمید احمدی
دانشیار -
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/h-ahmadi/fa

رضا احمدی

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
رضا احمدی
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/rahmadi/fa