محسن آقایاری هیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱جغرافیای طبیعیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتربیت مدرس

سوابق پژوهشی

  1. هیأت علمی برتر سال 1401 در همکاری با جامعه و صنعت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  2. فناور برتر دانشگاه تبریز در گروه عمده علوم انسانی، 1400.
  3. فناور برتر دانشگاه تبریز سال 1398.
  4. دانشجوی ممتاز دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1383 رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  5. دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1383.

- مدیر داخلی نشریه جغرافیا و برنامه ریزی- 1398- 1391

  1. عضو کمیسیون تخصصی برنامه­ ریزی درسی رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی از سال 1395 تا کنون.
  2. عضو انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی ایران از سال 1393 تا کنون.
  3. عضویت در انجمن سنجش از دور ایران از سال 1383 تا کنون.

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال­تحصیلی 1403-1402

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

پژوهش

تبیین نظریه­ های جغرافیایی برنامه­ ریزی روستایی

-

پژوهش

پژوهش

-

دکتری روستایی-  25

-

-

-

یکشنبه

پژوهش

مدلها و فنون برنامه ­ریزی روستایی

-

کارگاه برنامه ­ریزی توسعه اقتصاد روستایی

پژوهش

-

ارشد (بین المللی)-

-

ارشد روستایی-  سایت

-

دوشنبه

پژوهش

مدیریت زنجیره ارزش اقتصادی تولیدات روستایی

-

جلسات دانشکده

پژوهش

-

ارشد روستایی- 26

-

اتاق جلسات دانشکده

-

سه شنبه

پژوهش

راهنمایی و مشاوره دکتری تخصصی

-

جلسات ارتباط با صنعت و جامعه

پژوهش

-

اتاق کار

-

مدیریت امور فناوری دانشگاه

-

چهارشنبه

پژوهش

راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد

-

پژوهش

پژوهش

-

اتاق کار

-

-

-