توکل آقایاری هیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳جمعیت و توسعهدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۹علوم اجتماعی- جمعیت شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریز- گروه علوم اجتماعیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲

 • رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی
 • استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی (۲ بار)
 • پژوهشگر نمونه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی (۱ بار)
 • جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی (دکتری)
 • مسائل اقتصادی اجتماعی جمعیت (دکتری)
 • سمینار جمعیت شناسی (کارشناسی ارشد)
 • جامعه شناسی جمعیت (کارشناسی ارشد)
 • روش تحقیق نظری (کارشناسی)
 • تکنیک های خاص تحقیق (کارشناسی)
 • جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی
 • روش تحقیق نظری
 • آمار و مدل سازی آماری