شهرام روستایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶جغرافیای طبیعیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ژئومورفولوژیتبریز
دکترای تخصصی۱۳۷۹ژئومورفولوژیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۲

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی دانشگاهی                                                      

  • دبیر ستاد امور رفاهى دانشگاه تبریز،۱۳۸۰ ،
  • مدیر کارگزینی دانشگاه از مهر ۱۳۸۰تابهمن ۱۳۸۱
  • مدیر امور اداری دانشگاه از ۱۳۸۱  تا ۱۳۸۳

-     رییس دانشگاه غیر انتفاعی ارس تبریز از ۱۳۸۵

-     رییس هیات مدیره تعاونی مسکن هیات علمی دانشگاه تبریز

-     عضو هیات مدیره صندوق رفاه هیات علمی دانشگاه تبریز

-     مدیر گروه از خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲

-     رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی مرداد  ۱۳۹۳تا آبان ۱۳۹۷

-     عضو هیات ممیزه دانشگاه تبریز ۱۳۹۷-۱۴۰۱

-     مدیر گروه ژئومورفولوژى، ۱۴۰۰

عضویت در شوراها و کمیته ها                  

  • عضو شورای تخصصی گروه جغرافیای طبیعی                                                                                                                                        

-     عضو شورای عمومی گروه جغرافیای طبیعی

-     عضو کمیته توریسم سازمان جهانگردی استان از سال۸۵تا ۸۷

-     عضو اصلی کمیته ژئوتوریسم سازمان جهانگردی استان۸۵ تا ۸۷

-     عضو کمیته رفاهی اساتید دانشگاه تبریز

-     عضو کمیته مهندسی رودخانه سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

-    عضو کارگروه مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین و شهرسازی.

               -             عضو هیات مدیره شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

               -             عضو کمیته تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

               -             عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

               -             عضو ستاد برنامه ریزی تحول اداری دانشگاه تبریز

               -             عضو کمسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه تبریز

               -             عضو شورای دانشگاه تبریز۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

               -             عضو شورای تخصصی گروه ژئومورفولوژی

               -             عضو شورای تخصصی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

               -             عضو کمسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تبریز

  • عضو کمیته اقتصاد و مولد سازی سرمایه های دانشگاه.
  • عضو کمسیون سیاست گذاری، پایش و ارزیابی نشریات دانشگاه تبریز
  • نماینده کمسیون دایمی در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تبریز ۱۳۹۷ تا

-     عضو کمیته برنامه ریزى دانشگاه ۱۳۸۲

               -             عضو شوراى نظام پذیرش و بررسى پیشنهادات دانشگاه تبریز ۱۳۸۲

-     عضو شوراى تحصیلات تکمیلى گروه ژئومورفولوژى ۱۳۸۳

-     عضوکمیته تخصصى شوراى نظارت و ارزیابى دانشگاه ۱۳۸۲

-     عضو کمیته جذب و نگهدارى و آموزش .....کارشناسان، ۱۳۸۳

-     عضو شوراى تحصیلات تکمیلى گروه ژئومورفولوژى، ۱۳۸۴

-     عضو کارگروه بررسى توانمندى علمى گروه ژئومورفولوژى، ۱۳۹۲

-     عضو کارگروه بررسى توانمندى علمى گروه ژئومورفولوژى، ۱۳۹۵

-     عضو شوراى پژوهشى مرکز پژوهش ژئوتوریستم دانشگاه تبریز،۱۴۰۱

-     عضو شوراى تحصیلات تکمیلى گروه ژئومورفولوژى، ۱۳۹۸

-     عضو حقیقى کمیته تصمیم گیرى عمرانى و تعیین تکلیف اراضى و ساختمان هاى مشترک با علوم پزشکى،۱۴۰۰

-     عضو کمسیون تخصصى علوم انسانى و برنامه ریزى دانشگاه تبریز،

-             عضو کمسیون تخصصى علوم انسانى دانشگاه مراغه،     ۱۴۰۰                  

ژئومورفولوژی مبانی

- ژئومورفولوژی ایران

- زمین لغزش

- ژئوتوریسم

اکوتوریسم

- فرسایش خاک

- سنجش از دور راداری برای علوم زمین

-فرونشست زمین

- آمایش سرزمین

عضویت در مجامع علمی و تخصصی                       

-    عضو پیوسته انجمن جغرافیدانان ایران

-    عضو پیوسته انجمن زمین شناسی ایرا ن

-     عضو پیوسته انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی

-    عضو پیوسته انجمن ژئومورفولوژی ایران

-    عضو هیات مدیره انجمن ژئومورفولوژی ایران

-    سردبیر نشریه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

-    عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی. انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

-     عضو هیات تحریریه نشریه مکان (دانشگاه گلستان).

-    عضو هیات تحریریه فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس

-     مدیر مسئول نشریه هیدروژئومورفولوژی

-     مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

-     عضو هیات تحریریه نشریه هیدروژئومورفولوژی

کمیته علمی همایش ها

  • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۹۰

- عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛چالش ها و رهیافت ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان. ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۱.                            

-          عضو کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام . دانشگاه تبریز ۱۳۹۱

-   عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی. تهران ۱۳۹۱.

- عضو کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران. تهران ۱۳۹۱

-   عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی عمران-معماری و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز ۱۳۹۲

- عضو کمیته علمی همایش علوم جغرافیایی ایران ۱۳۹۳ تهران.

- عضو کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری ۱۳۹۳ تهران.

- عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری .۱۳۹۴ تبریز.

- دبیر اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری .۱۳۹۴ تبریز.

- عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین ۱۳۹۵ شیراز

- دبیر اولین کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه.۱۳۹۵ دانشگاه تبریز.

سوابق تدریس

دوره کارشناسی:

-ژئومورفولوژی ساختمانی

-ژئومورفولوژی مناطق شهری

-کار روی زمین ژئومورفولوژی

-جغرافیای طبیعی ایران

-کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره یی

-کامپیوتر برای جغرافیا

-زمین شناسی برای جغرافیا

-انسان و محیط زیست

-ژئومورفولوژی ایران

-تفسیر نقشه های موضوعی

-متون زبان برای جغرافیا

-حفاظت خاک و آبخیزداری

- آزمایشگاه ژئومورفولوژی

- مبانی ژئومورفولوژی

- کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی

- مبانی سنجش از دور

- ژئومورفولوژی دامنه ای

کارشناسی ارشد:

-واحدهای ژئومورفولوژی ایران

- اکوسیستم های طبیعی

-تفسیر تصاویر ماهواره ای برای آب و خاک

- روشها و تکنیک ها در ژئومورفولوژی

- زبان تخصصی ۱

- روشهای تحقیق و تکنیک ارائه گزارش

- ژئوتوریسم

- ژئوکارست

- جغرافیای طبیعی شهر

- اندیشه های نظری در ژئومورفولوژی

- مکتب ها و نظریه های جغرافیایی

دکتری:                                

- زبان تخصصی ۱

- ژئومورفولوژی مخاطرات محیطی(زمین لغزش)

- مدل ها در ژئومورفولوژی

- اندیشه های نظری در ژئومورفولوژی

- سنجش از دور و تکنیک های راداری در ژئومورفولوژی

سوابق پژوهشی

کمیته علمی همایش ها

  • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۳۹۰

- عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛چالش ها و رهیافت ها. دانشگاه سیستان و بلوچستان. ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۱.                            

-          عضو کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام . دانشگاه تبریز ۱۳۹۱

-   عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی. تهران ۱۳۹۱.

- عضو کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران. تهران ۱۳۹۱

-   عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی عمران-معماری و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز ۱۳۹۲

- عضو کمیته علمی همایش علوم جغرافیایی ایران ۱۳۹۳ تهران.

- عضو کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری ۱۳۹۳ تهران.

- عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری .۱۳۹۴ تبریز.

- دبیر اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری .۱۳۹۴ تبریز.

- عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین ۱۳۹۵ شیراز

- دبیر اولین کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه.۱۳۹۵ دانشگاه تبریز.

 

-    سردبیر نشریه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

-    عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی. انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

-     عضو هیات تحریریه نشریه مکان (دانشگاه گلستان).

-    عضو هیات تحریریه فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس

-     مدیر مسئول نشریه هیدروژئومورفولوژی

-     مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

-     عضو هیات تحریریه نشریه هیدروژئومورفولوژی

-    عضو پیوسته انجمن جغرافیدانان ایران

-    عضو پیوسته انجمن زمین شناسی ایرا ن

-     عضو پیوسته انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی

-    عضو پیوسته انجمن ژئومورفولوژی ایران

-    عضو هیات مدیره انجمن ژئومورفولوژی ایران