نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۷۹۲ مورد.
مهتا

مهتا اسکندرنژاد عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهتا اسکندرنژاد عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۹۱۴۴۰۷۶۴۶۸ تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-eskandarnejad/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

خلیل اسماعیل پور

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی
خلیل اسماعیل پور
دانشیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/esmaeilpour/fa

محمد اسماعیل پور

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی اهر
محمد اسماعیل پور
استادیار -
- کشاورزی و منابع طبیعی اهر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-esmaeilpour/fa

جمشید

جمشید اسماعیلی عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
مهندسی عمران
جمشید اسماعیلی عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد -
۰۴۱۳۳۲۷۶۳۱۷ مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/j-esmaeili/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

رسول اسمعیل نژاد

فنی و مهندسی میانه

صالح اشرفی

استاد
فیزیک

حسین اصغرپور قورچی عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
اقتصاد و مدیریت
حسین اصغرپور قورچی عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/asgharpur/fa

Google Scholar

حامد اصغرزاده

دانشیار
مهندسی مکانیک
حامد اصغرزاده
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/asgharzadeh/fa

محمد

محمد اصغری عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
محمد اصغری عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?asghari

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی پژوهان
الناز

الناز اصغری عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
شیمی
الناز اصغری عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار -
- شیمی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/el-asghari/fa

Google Scholar Scopus ORCID
اکبر

اکبر اصغری زمانی عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
برنامه ریزی و علوم محیطی
اکبر اصغری زمانی عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۲۳۱۰ برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/azamani/fa

Google Scholar ORCID
اصغر

اصغر اصغری مقدم هریس عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
علوم طبیعی
اصغر اصغری مقدم هریس عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکتری
۰۴۱-۳۳۳۹۲۷۳۱ علوم طبیعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/moghaddam/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی

محمدتقی اعلمی

استاد
مهندسی عمران
مهدی

مهدی افخمی نیا

استاد
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مهدی افخمی نیا
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۱۸۱ ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/afkhaminia/fa