اسماعیل اسدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آبیاریتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۱آبیاری و زهکشیتبریز
دکتری۱۳۸۹منابع آبتبریز

برنامه کاری هفتگی

 شنبه ساعت 12-10 کلاس مدلسازی سامانه های آبی - دکتری- اتاق پروژه گروه 

شنبه ها ساعت 16-14 تغییر اقلیم - دکتری- اتاق پروژه گروه 

سه شنبه ها 12-10 آبهای زیرزمینی تکمیلی - ارشد- ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی واقع در خاوران