رجب ایزدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲علوم سیاسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم سیاسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۴علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تبریزرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز

رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشکاه تبریز

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز