ناصر علی اصغرزاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹خاکشناسیتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۲بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکتهران
دکترای تخصصی۱۳۷۹بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)رسمی قطعیتمام وقت۳۸