نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۷۹۲ مورد.

پریسا بناء مولایی

استادیار
علوم طبیعی

میرحسین بنی فاطمه

استاد
حقوق و علوم اجتماعی
میرحسین بنی فاطمه
استاد -
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/banifatemeh/fa

داوود بهبودی

استاد
اقتصاد و مدیریت
داوود بهبودی
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۲۳۸۰ اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/dbehbudi/fa

فریبا بهرامی

استاد
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
فریبا بهرامی
استاد -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/fbahram/fa

منوچهر بهرامی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
منوچهر بهرامی
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mbahrami/fa

صمد

صمد بهروز

استادیار
الهیات و علوم اسلامی
صمد بهروز
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و علوم اسلامی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-behrouz/fa

بهزاد بهزادنیا

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهزاد بهزادنیا
دانشیار دکتری
- تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/behzadnia/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

سارا بهشتی فر

استادیار
مهندسی عمران
سارا بهشتی فر
استادیار -
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-beheshtifar/fa

حسین بهفر

استادیار
کشاورزی
حسین بهفر
استادیار -
- کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/behfar/fa

افشین بهمرام

استادیار
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
افشین بهمرام
استادیار -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/behmaram/fa

مریم بیاتی خطیبی

استاد
برنامه ریزی و علوم محیطی
مریم بیاتی خطیبی
استاد -
- برنامه ریزی و علوم محیطی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-bayati/fa

منصور

منصور بیرامی

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
منصور بیرامی
استاد دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-bayrami/fa

حسن

حسن بیگلری

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسن بیگلری
دانشیار -
۰۴۱-۳۳۳۹۳۰۶۱ مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/hbiglari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

حسین بیورانی

استاد
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
حسین بیورانی
استاد -
- ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bevrani/fa

جواد پارسا

دانشیار
کشاورزی

غلامعلی پاشازاده

دانشیار
حقوق و علوم اجتماعی
غلامعلی پاشازاده
دانشیار -
- حقوق و علوم اجتماعی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/a-pashazadeh/fa