نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۷۹۲ مورد.

سیما باهری اسلامی

دانشیار
مهندسی مکانیک
سیما باهری اسلامی
دانشیار -
- مهندسی مکانیک

https://faculty.tabrizu.ac.ir/baheri/fa

عباس بخشی پور

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
عباس بخشی پور
استاد -
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bakhshipour/fa

صمد بدبدک

استادیار
کشاورزی و منابع طبیعی اهر
صمد بدبدک
استادیار -
- کشاورزی و منابع طبیعی اهر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/s-bodbodak/fa

یعقوب

یعقوب بدری آذرین

استاد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
یعقوب بدری آذرین
استاد -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/badriazarin-y/fa

رحیم بدری گرگری

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی
رحیم بدری گرگری
استاد دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/badri1346/fa

Google Scholar ORCID

مهدی برادران نیا

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی برادران نیا
دانشیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/mbaradaran/fa

ابوالفضل برزگر

دانشیار
علوم طبیعی
محمدمهدی

محمدمهدی برقی اسکویی

دانشیار
اقتصاد و مدیریت
محمدمهدی برقی اسکویی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۳۵۰ اقتصاد و مدیریت

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-barghi/fa

مجید

مجید برقیان

استاد
مهندسی عمران
مجید برقیان
استاد دکتری
- مهندسی عمران

https://faculty.tabrizu.ac.ir/barghian/fa

مهدی بساکی

استادیار
دامپزشکی
مهدی بساکی
استادیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-basaki/fa

مهری بسناس

استادیار
الهیات و علوم اسلامی
مهری بسناس
استادیار دکتری
- الهیات و علوم اسلامی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/m-basnas/fa

صاحبعلی

صاحبعلی بلندنظر عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
کشاورزی
صاحبعلی بلندنظر عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد دکترای تخصصی
۰۴۱۳۳۳۹۲۰۲۱ کشاورزی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bolandnazar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

مرضیه بلیغی

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مرضیه بلیغی
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی

https://faculty.tabrizu.ac.ir/balighi/fa

محمد بمانی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر
محمد بمانی
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/bemani/fa

محمدباقر

محمدباقر بناء شریفیان

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر
محمدباقر بناء شریفیان
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر

https://faculty.tabrizu.ac.ir/sharifian/fa

Google Scholar ORCID