اصغر ایزدی جیران

سوابق اجرایی

مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز، 1398-1400

مردم‌شناس برتر سال 1392، به انتخاب پژوهشکده مردم‌شناسی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مدیر هسته پژوهشی مردم‌شناسی فرهنگی، دانشگاه تبریز، 1400-

مدیر گروه مردم‌شناسی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1391-1392

مدیر گروه مطالعات اجتماعی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، 1388-1389

 

مردم‌شناسی

مردم‌نگاری

سوابق پژوهشی

(1403) «کارگاه مردم‌نگاری: مبتدی، متوسط، پیشرفته»، آکادمی مردم‌شناسی، مجازی، اردیبهشت تا مرداد.

(1402) «دوره آموزشی مردمنگاری»، دوره 17، آکادمی مردم‌‌شناسی، مجازی، 25 و 26 آبان.

(1402) «کارگاه عملی حلقه مردم‌‌نگاری»، موسسه ته‌‌رنگ، تهران.

(1402) «مردم‌‌نگاری»، موسسه الف، تبریز، خرداد.

(1402) «مردم‌‌نگاری»، آکادمی مردم‌‌شناسی، تهران، 21 و 22 اردیبهشت.

(1401) «مردم‌‌نگاری»، آکادمی مردم‌‌شناسی، مجازی، اردیبهشت تا شهریور.

(1401) «مردم‌‌نگاری محله‌‌های اصفهان»، اصفهان، موسسه رویش مهر، خرداد تا مهر.

(1400) «مردم‌‌نگاری»، تهران: انجمن جامعه‌‌شناسی ایران، اردیبهشت.

(1399) «تمرین کار میدانی و مردم‌‌نگاری» (دوره 6)، تهران: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، اسفند تا شهریور

(1398) «تربیت مردم‌‌نگار 5»، تهران: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تیر تا آبان.

(1397) «تربیت اتنوگرافر 4»، تبریز: دانشگاه تبریز، انجمن علمی علوم اجتماعی، اسفند تا آبان.

(1397) «تربیت اتنوگرافر 3»، تهران: انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی (احقا)، اسفند تا آبان.

(1397) «تربیت اتنوگرافر 2»، تهران: دانشگاه علم و فرهنگ، اسفند تا آبان.

(1395) «کار میدانی اتنوگرافیک»، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، 29 آذر.

(1395) «رنج اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان»، بیرجند: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی.

(1391) «پژوهش اتنوگرافیک»، تهران: دانشگاه تهران، 25 بهمن.

(1390) «روش تحقیق کیفی»، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، 24 آذر.

پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

انجمن انسان‌شناسی ایران